Escuelas Adherentes

Escuelas adherentes O.K.K.O.A. 2021 

S h o r i n    R y u

Matsubayashi Ryu - Sensei Shigehide Akamine 9° Dan 

Shorin Ryu Taishinkan - Sensei Luis Lemos 7° Dan

Shorin Ryu Kodokan - Sensei Luis Vazquez 7° Dan

Shorin Ryu Toma Dojo - Sensei Hideyoshi Kinjo 6° Dan

Matsubayashi Ota Kai - Sensei Ramón Martinez 5° Dan


G o j u    R y u

Goju Ryu Iogkf - Sensei Gustavo Tata 7° Dan

Goju Ryu Shodokan - Sensei Saturnino Guanes 7° Dan

Goju Ryu Shudokan - Sensei Leandro Moreno 6° Dan

Goju Ryu Meibukan - Sensei Alejandro Zaparoli 6° Dan


U e c h i   R y u

Uechi Ryu Kenyukai - Sensei Jorge Ortega 7° Dan

Uechi Ryu Nakama Dojo - Sensei Rogelio Lera 7° Dan

Uechi Ryu Okikukai - Sensei Sebastian Parets 6° Dan


Otros estilos de Okinawa

Isshin Ryu - Sensei Pablo Molina 7° Dan

Motobu Ryu Kassin - Sensei Agustín Rosendi 6° Dan

Ryuei Ryu Ryuhokai - Sensei Juan Saporiti 5° Dan